İçişleri Bakanlığı 1772 Personel Alımı Yapacak!

Aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı tarafından yayınlanan iş ilanında İçişleri Bakanlığı 1772 personel alımı yapacak dendi. Yapılacak alımda personeller merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilecek. Toplam alım sayısı 1772 olacak ve alımlar KPSS puanı üzerinden alınacak.

Alımlar KPSSP3, KPSSP93 VE KPSSP94 puanlamaları üzerinden yapılacak. Adaylar, başvurular arasında en yüksek puandan en düşük puana göre çağrılacak ve en az başvuru için 60 puan isteniyor. Şartları karşılayıp başvuru yapan kişiler sözlü mülakata çağırılacak ve mülakattan en az 70 puan alanlar hak kazanacak.

Başvurular ise: www.icisleri.gov.tr adresinden 25-29 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacak.

İçişleri Bakanlığı hangi mesleklerden personel alacak?

Açıklanan duyuru metninde;

 • Bilgisayar mühendisi
 • Harita mühendisi
 • Avukat
 • Çözümleyici
 • Programcı
 • Arşiv Uzmanı
 • Büro Personeli
 • Şoför
 • Makine Mühendisi
 • Elektrik Mühendisi
 • Elektronik mühendisi
 • Bilgisayar teknikeri
 • Harita Teknikeri
 • Teknisyen
 • Çağrı Karşılama Personeli
 • Şehir Plancısı

mesleklerinde alım yapacağını açıkladı.

Aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı’nın yayınladığı iş ilanı metninde 21 personelin merkez, 1751 personelin ise taşra teşkilatında görevlendirileceği duyuruldu. Bu iş ilanı duyurusu, 2021 yılı için İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan ilk personel alımı oluyor.

Çağrı Karşılama Personeli

Daha çok sağlık sektöründe personel alımı yapılan bu grupta ilk kez “Çağrı Karşılama Personeli” adı altında alım yapılacak ve alınan personeller 112 Acil Çağrı Merkezi bünyesinde istihdam edecek. Toplam 1462 Çağrı Karşılama Personeli yapılacağının da altını çizelim. Yapılacak bu alımda 800 kişinin “Çağrı Merkezi Hizmetleri” bölümünden mezun olması şartı aranıyor.

Başvuru Şartları:

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde
belirtilen nitelikleri taşımak,
(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
(b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
(c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa
bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
(ç) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak,
askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik
hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
(d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak
kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
2- Giriş(sözlü) sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmak(01 Ocak 1986 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar),
3- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan;
lisans mezunları için KPSSP(3), ön lisans mezunları için KPSSP(93) ve lise mezunları için
KPSSP(94) puan türünden en az 60(altmış) ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla
başvuruda bulunanlardan, KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı esas alınmak
suretiyle yapılacak olan puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı adayın
içerisinde bulunmak

Duyuru metni : https://kamuilan.ailevecalisma.gov.tr/ilanDetay.aspx?kod=9lrBY%2bZoYiie%2bVrNcPsLGnYcMOEri81C9XJFt%2b%2bz5vyexQHByfGCgmlEy7W3ajlqm18o3T0tfCm0w87NyLQJdycPNQD%2b5wXt7QGdpS3VFgKxGB5n9GH90dOD%2bYcpAX8d